perjantai 1. heinäkuuta 2011

HALLITUSOHJELMAA TOTEUTTAMAAN

Hallitusohjelmaa on täällä ympäristöministeriössä tutkittu hartaasti. 89 sivun mittaiseen ohjelmaan sisältyy noin 185 ympäristö- ja asuntopolitiikkaa koskevaa kirjausta. Kaikki kirjaukset eivät ole ympäristöministeriön alla, vaan hallitus haluaa, että ympäristöasiat otetaan läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa valtion toiminnassa, olipa kysymys elinkeinojen tukemisesta, liikenteestä tai vaikkapa maataloudesta. Tämä on erittäin hienoa!

Muita ministeriöitä koskevissa hallitusohjelmatavoitteissa on mukana joukko isoja ja merkittäviä lainsäädäntöasioita, joiden valmistelussa ympäristöhallinto haluaa olla mukana. Tällaisia ovat ennen muuta EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpano sekä siihen liittyvä uusiutuvan energian tuotannon lisääminen työ- ja elinkeinoministeriössä, sekä maatalouden tukijärjestelmän uudistaminen maa- ja metsätalousministeriössä samoin kuin metsähallituksen asemaa koskeva uudistus. Ympäristöpolitiikan ohjauskeinoista verotus on korostetusti esillä hallitusohjelmassa. Verotuksella halutaan tukea ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Uusien verolakien valmistelu kuuluu valtiovarainministeriölle, mutta ympäristöministeriön on syytä seurata asioiden etenemistä.

Hallituksen painopiste alue on kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Tämän saavuttamiseksi hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä. Tavoitteen taustalla lienee mm. eduskunnan vaalikauden lopussa käsittelemä luonnonvaraselonteko, joka valmisteltiin kolmen ministeriön; työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön voimin. Hallitusohjelmakirjausten pohjalta keskeisten ministeriöiden tulisikin nopeasti sopia, mihin käytännössä aletaan, kuka mistäkin vastaa sekä kuka työtä koordinoi.

Ympäristöhallinnolle hallitusohjelma asettaa hyvät tavoitteet. Ohjelmassa lähdetään siitä, että ympäristöhallinnon asemaa vahvistetaan ja ympäristöministeriön koordinaatiovastuuta lisätään. Erikseen hallitusohjelmassa todetaan, että ilmastopaneelin asettaminen ja ilmastolain valmisteluun liittyvien selvitysten tekeminen on YM:n vastuulla.

Hallitusohjelman ympäristö- ja asuntoministereille asettama tehtävämäärä on hengästyttävän laaja. Kirjauksissa on mukana runsaasti tuttuja asioita, joiden valmisteluun alkaneen vaalikauden aikana on varauduttu. Suurin lainsäädännön uudistamishanke tulee olemaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus ympäristöministerin tontilla. Asuntoministerien jatkuva huolenaihe : miten turvata riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, on hallitusohjelmassa samoin kuin asuntopoliittisen toimenpideohjelman laatiminen. Isotöinen työ tulee olemaan EU:n peruskorjausdirektiivin toimeenpano, joka tuo energiatehokkuusasiat myös korjaustoimintaan.

Ohjelmaan on myös monessa kohtaa kirjattu sanat "edistetään" tai "turvataan" . Käytännössä valtion talouden nykytilanteessa ministeriöt voivat edistää asioita ja turvata toimintaa vain kehysten antamissa rajoissa. Tässä suhteessa ympäristöministeriö sai hallitusneuvotteluissa lisää rahaa luonnonsuojelualueiden hankintaan, metsähallituksen luontopalveluiden toimintaan sekä Itämeren suojelua koskeviin toimenpiteisiin, yhteensä 23 miljoonalla eurolla. Toisaalta samanaikaisesti korjaustoiminnan ja vanhojen hissien korjaamiseen tarkoitetut avustusrahat vähenevät 25 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi toimintamenoja leikataan 60 miljoonan eurolla, mikä tarkoittaa prosenttia ministeriöiden toimintamenoista. Hallitus on lisäksi sopinut, että budjettiriihessä päätetään 100 miljoonan euron lisäleikkauksesta, jotka kohdennetaan riihessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joudumme myös täällä ympäristöhallinnossa työtehtäviä priorisoimaan, jotta vähenevillä voimavaroilla saadaan laadukasta asioiden valmistelua aikaan. Juuri nyt meillä tehdään alustavia kaavailuja siitä, missä järjestyksessä hallitusohjelmaa aletaan toteuttaa.

Uudet ministerit, ympäristöministeri Ville Niinistö ja asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ovat käyneet taloksi. Olemme saaneet nuoret, asioistamme innostuneet ja asioihin tiukasti paneutuvat päälliköt. Myös ministeri Niinistön valtiosihteeri Katariina Poskiparta on aloittanut työnsä.