keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Osahankkeista kokonaistarkasteluun

Aluehallintovirastojen ympäristöjohtajat lähettivät äskettäin kirjeen ympäristöministeriölle. Siinä he kritisoivat  mm. kaivosyritysten  toimintatapaa, jossa kaivoshanketta viedään osahankkeina eteenpäin. He sanovat lupaviranomaisille osahankkeistaminen tietää useita päällekkäisiä ja limittäisiä lupien käsittelyjä.

Tuore tähän asiaan  liittyvä tapaus on Raahen kultakaivos, jossa kaivosyhtiön saamasta luvasta puuttui purkuputken rakentaminen. Purkuputkella on tarkoitus vähentää kaivoksen vesistöhaittoja. Putkiasia palautettiin valitusten johdosta uudestaan lupavirastolle. Tehdas sen sijaan pääsi saamansa luvan perusteella aloittamaan toimintansa . Purkuputken puuttuessa tilapäisratkaisuna  jätevesiä on kerätty altaisiin, jotka nyt kevään tulvavesien myötä ovat alkaneet täyttyä. Estääkseen suuremmat vahingot Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi kaivosyritykselle tänään luvan tyhjentää altaita luonnonvesiin.

ELYt ja AVIt hoitavat erittäin vastuullista työtä yksittäisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioijina, luvittajina ja valvojina.

Ympäristöministeriön tehtävä on katsoa, onko lainsäädäntö ja muut ministeriön  määräykset ajan tasalla. Käynnissä olevan ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä tullaan miettimään lain säännösten uudistamistarpeita myös kaivosteollisuuden hankkeiden kannalta. Ministeriössä on käynnissä yhteistyössä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa kaivostoiminnan ympäristönvaikutusten arviointia koskevan ohjeen päivittäminen. Myös YVA-lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita arvioidaan YSL-hankkeen yhteydessä..

torstai 3. toukokuuta 2012

Pohjoisen ympäristöjohtajilta hätähuuto ministeriölle

Pohjoisen aluehallintovirastojen ympäristövastuujohtajilta tuli kirje ministeriöön.
Ympäristöjohtajat ovat huolissaan sekä ELY:jen että AVI:ien voimavaroista, sillä kaivosteollisuus on pohjoisessa erittäin voimakkaasti kasvava toimiala.  Pääosa jo toteutetuista ja suunnitteilla olevista kaivosinvestoinneista sijoittuu Vaasa- Joensuu-linjan pohjoispuolelle. He sanovat, että kaivosteollisuuden kehitys tulee olemaan nopeampaa kuin tähän asti on arvioitu.

ELY:issä on laskettu, kuinka paljon  kaivostoiminta sitoo ympäristöviranomaisten reursseja ensin ympäristövaikutusten arviointivaiheessa, jossa alueelliset ELY-keskukset ovat yhteiysviranomaisia, tämän jälkeen voimavaroja vaaditaan kaivoksen rakentamis- ja ylösajovaiheeseen ja edelleen lupien valvontaan ja myöhemmin jälkihoitoon.
Ympäristöjohtajat kirjoittavat, että uusissa ja tulevissa kaivoksissa louhintamäärät ovat aiempaa suurempia alhaisista hyötymineraalipitoisuuksista johtuen. Myös malmien rikastusprosessit ovat perinteisiä monimutkaisempia, mm. erilaiset liotusprosessit tulevat lisääntymään aiheuttaen uusia päästöriskejä.

Kaivosasioiden lisäksi uusiutuvan energian hankkeet kuten tuulivoima ja biotalousinvestoinnit sekä turpeen hyödyntämistä koskevat hakemukset työllistävät sekä lupa- että valvontaviranomaisia.
Samanaikaisesti aluehallintovirastoihin kohdistuu toiminnan tiukkoja tehostamis- ja säästötavoitteita. Hallinnollisesti ELYjä ohjataan työ- ja elinkeinoministeriöstä, AVEja valtiovarainministeriöstä. Ympäristöministeriölle kuuluu ympäristövastuualueiden toiminnallinen ohjaus. Rahoista ja henkilöresursseista päätetään ohjaavissa ministeriöissä.
Ympäristöjohtajat kirjoittavat, että he ovat yrittäneet laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, mutta se ei enää auta. Voimavaroja on liian vähän ja säästöpäätösten paineissa ELY:issä on linjattu, ettei muualle siirtyvän tai eläkkeelle lähtevän virkamiehen tilalle saa palkata uutta.

Ympäristöjohtajat sanovat, että "tilanne on kestämätön. Ilman korjaavia toimenpiteitä ajaudumme kriisiin sekä ELY-keskuksissa että AVIen ympäristölupavastuualueilla. Valvonnan ja ympäristölupien asiantuntemus vaarantuu, käsittelyajat pitenevät ja laatu laskee." Heidän näkemyksensä on, että ympäristönsuojelu on ruohonjuurityötä, jota hoitamaan tarvitaan alueilla riittävästi asiantuntevaa väkeä.

Täällä ympäristöministeriössä teemme parhaillaan arvioita siitä, miten ELYIssä ja AVEIssa ympäristövastuualueen voimavarat ovat supistuneet. Ovatko ympäristövastuualueet menettäneet enemmän henkilöstöstään, koska sieltä on jäänyt ja jäämässä runsaasti väkeä eläkkeelle kuin muut alueelliset toimijat.

Myös ministeri Ville Niinistö on huolissaan alueellisten ympäristöviranomaisten voimavaroista.  Hän varmasti keskustelee asiasta ministeri Häkämiehen kanssa.