torstai 27. helmikuuta 2014

Oikeuskansleri Talvivaarasta


Tänään antamassa päätöksessään oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, ettei Kainuun ELY-keskus käyttänyt Talvivaaran kaivoksen  asiassa toimivaltaansa riittävän ajoissa ja tehokkaasti. Ely-keskus ei ole rikkonut lakia, mutta ei ole myöskään toiminut niin kuin hyvässä hallinnossa tulisi toimia.
Päätöksen perusteella selviää, että oikeuskansleri on myös tarkkaan seurannut, mihin toimiin ympäristöministeriössä , ELy-keskusta ohjaavana ministeriönä on jo ryhdytty. Hän esittää myös lisätoivomuksia valvonnan kehittämisestä.

Oikeuskansleri antoi päätöksensä asiasta tehtyjen kantelujen pohjalta. Kantelut koskevat runsas vuosi sitten tapahtuneen kaivoksen kipsisakkaan altaan vuotoa.  
Oikeuskanslerin linjaukset ovat samansuuntaisia kuin Onnettomuustutkintakeskuksen  Talvivaaran vuotoa koskeneessa raportissa, joka julkistettiin pari viikkoa sitten. Samat havainnot sisältyivät myös ympäristöministeriön kipsisakka-altaan vuodon jälkeen tuoreeltaan tilaamaan selvitykseen.

Oikeuskanslerin johtopäätökset ovat tervetulleita. Ympäristölupien valvonnassa parantamisen varaa ympäristöhallinnolla varmasti yhä on. Valvontaohjeen päivittäminen tulee ministeriössä kevään aikana joka tapauksessa työn alle, koska ympäristönsuojelulain uudistaminen on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Tässä yhteydessä  voidaan ottaa huomioon  myös oikeuskanslerin esittämät näkemykset.

keskiviikko 26. helmikuuta 2014

Verkkokauppa ja peltomarketit


Uusien kauppakeskusten rakentaminen on kilpailulle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle hyväksi. Tällainen ajatus tuntuu sisältyvän viime kesän lopulla hyväksyttyyn hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan, jonka toimeenpano täällä ministeriöissä on kiivaasti käynnissä.
Vaikka ohjelman tekstin mukaan hallitus on erityisen huolissaan itärajan kautta suuntautuvan venäläismatkailun ostovoimasta ja haluaa erityisesti venäläisille asiakkaille lisää kauppapaikkoja, ,maankäyttö- ja rakennuslain arviointityössä, kaupan edustajilla ei tuntunut olevan mitään sitä vastaan, vaikka viime vaalikaudella eduskunnan hyväksymä peltomarkettien rakentamisen rajoittamista koskeva lain muutos heitettäisiin kokonaan romukoppaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi valmistui aivan äskettäin  ja loppuraportti luovutettiin asuntoministeri Pia Viitaselle. Seurantaraporttia valmistellut ympäristöministeriön työryhmä ehdotti kilpailun toimivuuden edistämistä sisällytettäväksi sekä eri kaavojen sisältövaatimuksiin että vähittäiskauppaa koskeviin erityissäännöksiin. Työ tarvittavan lainmuutoksen laatimiseksi on jo aloitettu ministeriössä.

Vähittäiskaupan suuryksikköjen sijainnin ohjauksesta  ministeri Viitanen on sanonut, ettei vasta hetken aikaa ollutta lainsäädäntöä muuteta, mutta maakuntakaavoja vahvistaessaan hän tulee ottamaan huomioon lain tavoitteet ja alueiden erityistarpeet.

Epäilemättä maakuntaliitot maakuntakaavoja uudistaessaan tekevät jatkossakin varauksia kaupan suuryksikköjä varten. Uusia suunnitelmia tehtäessä alueilla olisi kuitenkin hyvä miettiä myös sitä, mihin kaupan alalla menossa oleva rakennemuutos on johtamassa. Verkkokauppa vie kauppojen kannattavuutta riippumatta siitä, onko liike kaupungin keskustan talon kivjalassa vai automatkan  päässä hypermarketissa.

Selvältä näyttää, että entistä useampi suomalainen tilaa haluamansa tuotteen mieluummin netistä kuin lähtee kiertelemään kaupoissa. Kaupalta itseltään olisi hyvä kuulla käsitys sen omasta tulevaisuudesta.

tiistai 4. helmikuuta 2014

Voiko Talvivaaran vuoto uusiutua?


Eilisen Onnettomuustutkintakeskuksen Talvivaaran marraskuussa 2012 tapahtunutta kipsisakka-altaan vuotoa koskevan raportin jälkeen minulta on kysytty, voiko Talvivaaran kaivoksen vuoto uusiutua?
Rehellisesti on ollut pakko vastata, ettei mitään takeita asiasta voi antaa. Samalla voi myös sanoa, että viranomaiset seuraavat entistä tarkemmin, miten yritys vesienhallinnassa onnistuu. Myös viranomaisten yhteistyö on kaiken tapahtuneen jälkeen kaivosasioissa tiivistynyt.

Talvivaaran kaivosyhtiö hakeutui viime vuoden lopulla yritysaneeraukseen.  Yhtiö on irtisanonut runsaasti osaajia kaivokselta, joka myös näkyy nyt toiminnassa. Samanaikaisesti yrityksellä on jatkuvasti ollut vaikeuksia vesiasioittensa hallinnassa. Ylivuotoja ei ole tapahtunut, mutta yhtiö on luvan vastaisesti varastoinut metallipitoisia vesiä kaivoskuiluun.

Valvova viranomainen, Kainuun ELY-keskus on valvonut tehostetusti yhtiön toimintaa ja kehotti tammikuun alussa hallintopakolla uhaten yritystä saattamaan asiansa luvan mukaiseen kuntoon ja esittämään kokonaissuunnitelman vesien hallinnassa. Tällä hetkellä kaivosalueella on varastoituna runsaasti ylimääräistä vettä.

Talvivaaran yrityssaneerauksenkin onnistuminen edellyttää, että yhtiöllä on kokonnaissuunnitelma kaivosvesiensä hoitamisesta.

maanantai 3. helmikuuta 2014

Ympäristöministeriössä on otettu opiksi


Onnettomuustutkintakeskus julkisti tänään raporttinsa Talvivaaran kaivoksen
marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon tapahtumista. Onnettomuustutkintakeskus havaitsi, että suurten ympäristöonnettomuuksien tunnistamisessa, estämisessä ja varautumisessa on kehitettävää. Parannettavaa OTK:n mielestä on niin ikään kaivoshankkeiden valvontaprosesseissa ja erityisesti viranomaisten yhteistyössä.

Ympäristöministeriössä olemme samaa mieltä Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa. Syksyn 2012 tapahtumien jälkeen ministeriössä ei myöskään ole jääty odottamaan. Toimiin ryhdyttiin välittömästi.

Vaikka lain mukaan päävastuu luvan vastaisesta toiminnasta on toimintaa harjoittavalla yrityksellä, Talvivaaralla, on myös viranomaisten puolella tapahtumista otettu opiksi.

Ympäristöministeriön asettama Kaivosturvallisuustyöryhmä on työskennellyt runsaan vuoden ja julkistaa tuloksensa maanantaina 10.2. Ryhmä on miettinyt viranomaisten tehtäviä, toimivaltaa ja ohjauskeinoja sekä yhteistyötä, jotta kaivosten ympäristövahingot voidaan ehkäistä. Samana päivänä julkistetaan kaivosten stressitestit, jotka tuovat tietoa siitä, miten Suomen kaivoksissa on varauduttu ympäristövahinkoihin ja niiden estämiseen. Testejä laatimassa ja niiden tuloksia analysoimassa ovat olleet kaikki keskeiset tutkimuslaitokset.

Eduskunnalle annettiin joulun alla hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamiseksi, jossa ns. Talvivaara-seslvityksen kehittämisehdotukset on voitu ottaa huomioon. Ympäristöministeriö tilasi syksyllä 2012 kahdelta selvityshenkilöltä selvityksen Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista ja viranomaisten toiminnasta.

Ympäristöministeriöllä sai hallituksen kehysriihessä viime elokuussa rahaa ympäristövalvontaan. Lisää voimavaroja on voitu osoittaa mm. Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran valvontaan ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lupakäsittelyihin.
Saamallaan lisäresurssilla ympäristöministeriö tulee yleisestikin vahvistamaan aluehallinnon toimintakykyä  ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen esittämien kehittämishankkeiden pohjalta.