keskiviikko 3. lokakuuta 2012

LUONNONARVOT JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI


Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti ympäristöministeriössä on viime kuukausina selvitetty ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä, miten luonnon arvot voitaisiin ottaa huomion ympäristönsuojelulain mukaisia lupia käsiteltäessä. Selkeää säännöstä luonnon arvojen huomioon ottamisesta ympäristönsuojelulaissa ei tähän mennessä ole ollut.
Ympäristönsuojelulain uudistamista ohjaa ryhmä, jossa ovat edustettuina niin keskeiset ministeriöt kuin etujärjestöt. Uudistuksen valmistelu on ollut avointa, aineistot kaikkien nähtävillä ympäristöministeriön nettisivuilla. Keskustelu hanketta ohjaavassa ryhmässä on ollut vilkasta, kärkevääkin, sillä luonnon arvojen huomioon ottaminen ympäristönsuojelulaissa on monelle työhön osallistuvalle periaatteellinen kysymys; olipa sitten puolesta tai vastaan.
Sinänsä luonnon arvojen huomioon ottaminen ympäristön käyttöä tai muuttamista koskevissa luvissa ei ole erityisen uusi asia. Vesilakiin on vanhastaan sisältynyt säännös, joka estää vesitalousluvan myöntämisen, jos hanke aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa. 1980-luvulta oleva maa-aineslaki kieltää kauniin maisemakuvan turmelemisen. Viime vuonna voimaan tullut uusi kaivoslaki puolestaan määrää, ettei lupaa kaivostoimintaan voida myöntää, jos hankkeesta aiheutuu huomattavia vahingollisia vaikutuksia ympäristölle, vaikka luvan edellytykset muutoin täyttyisivät.
Luonnon arvoista on keskusteltu lähes yksinomaan turvetuotantoa koskevien ympäristönsuojelulupien yhteydessä.  Tämä johtuu siitä, että hallitukset ovat jo vuosia linjanneet, ettei luonnontilaltaan arvokkaita soita saisi enää joutua turvetuotantoon, kun vähemmän arvokkaitakin on riittävästi. Käytännössä luonnontilaltaan arvokkaita soita luvitetaan edelleen turpeen ottoa varten. Kansalaisten valitukset turveasioissa ovat puolestaan ruuhkauttaneet oikeuslaitosta. Nykyinen tilanne ei ole sen enempää turveteollisuuden, lupaviranomaisten  kuin kansalaistenkaan  kannalta hyvä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti